2015 Memur Maaş Katsayıları 20-01-2015

Kamu kurumlarında çalisan memurların maaşlarının hesaplanmasına esas katsayılar, harcırahlar ve gelir vergisi oranlari ile ilgili bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 287 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği 2015 yılı Ocak ayı mali ve sosyal haklara ilişkin genelge Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) 2015 yılı için asgari geçim indirimi (AGÄ°) miktarları

1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere....

KATSAYILAR -
Maaş Katsayısı 0,079308
Taban Aylık Katsayısı 1,24144
Yan Ödeme Katsayısı 0,025149
Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)
Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500
Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.134*Maaş Katsayısı)
169,24

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk Ä°çin- Ä°ki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

 

19,8 (Bir çocuk)
39,7 (Ä°ki çocuk)
59,5 (Üç çocuk)
79,2 (Dört çocuk)
99 (Beş çocuk)

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)
Dogum Yardımı Ödeneği
(2500*Maaş Katsayısı)
198,27
Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)
753,43
1506,85
Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı
753,43
Emekli Keseneği (Kişi Ä°çin) % 16
Emekli Keseneği (Kurum Ä°çin) % 20
.
Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar
Ek Gös. 8400 ve yukarısı % 240
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç % 200
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç % 180
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç % 150
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç % 130
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç % 70
Diğerlerinde % 40
.
.
HARCIRAHLAR
YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden
a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar
43,00
40,00
37,50
33,00
32,00
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar

13,00
12,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
.
Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler
VERGÄ° ORANLARI
Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden

Binde 7,59
.
GELÄ°R VERGÄ°SÄ° TARÄ°FESÄ° (ÜCRETLÄ°LER Ä°ÇÄ°N)
12.000 Türk Lirasına kadar
%15
29.000 Türk Lirasının 12.000 lirası için 1.800 TL, fazlası
%20
66.000 Türk Lirasının 29.000 lirası için 5.200 TL(ücret gelirlerinde 106.000 TLnin 29.000 TLsi için 5.200 TL), fazlası
%27
66.000 TLden fazlasının 65.000 TLsi için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TLden fazlasının 106.000 TLsi için 25.990 TL), fazlası %35